Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

199,00

Prawo pracy. Rozporządzenia to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie:

 • – ustalania wynagrodzenia pracowników za okres urlopu i inne okresy niewykonywania pracy,
 • – obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • – podróży służbowej,
 • – odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • – przygotowania zawodowego młodocianych,
 • – wymogów w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
 • – zasad wystawiania świadectwa pracy.

Wszystkie zagadnienia zostały omówione w ścisłej korelacji z normami rangi ustawowej, w szczególności przepisami Kodeksu pracy.

Wiele miejsca poświęcono również aktom wykonawczym z obszaru zbiorowego prawa pracy. Można tu wymienić nowe regulacje w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy zatrudnionym (nie tylko pracownikom) pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących tym osobom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. Przedmiotem analizy są też rozporządzenia dotyczące dofinansowania z budżetu państwa związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz akty wykonawcze z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
m.in. określające zasady postępowania w razie wypadku przy pracy.

Warto wskazać, że w komentarzu ujęto akty, które nie były dotąd przedmiotem tak szczegółowej analizy, m.in. rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, jak również te najnowsze, w tym obowiązujące od 2019 r. rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W publikacji zaprezentowano nie tylko aktualne przepisy, lecz także dorobek judykatury i doktryny. Autorzy nie ograniczyli się do teoretycznej analizy poszczególnych przepisów, ale wskazali również ich praktyczne implikacje i rozwiązania najczęściej pojawiających się wątpliwości. W wielu przypadkach komentarz został poparty praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie danego przepisu.

Autorami komentarzy do poszczególnych aktów są wybitni przedstawiciele doktryny i praktyki prawa pracy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników zajmujących się prawem pracy, jak i osób, które w swojej działalności spotykają się z zawiłościami indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. W szczególności komentarz będzie pomocny pracownikom działów kadr, płac czy HR, a także osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz współpracę ze związkami zawodowymi.

Kategoria: Prawo

Opis

 • Autor: Krzysztof Wojciech Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Tomasz Duraj, Izabela Florczak, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Anna Kosut, Ewelina Kumor-Jezierska, Mariusz Lekston, Marzena Łabędź, Dariusz Makowski, Iwona Sierocka , Krzysztof Stefański, Elżbieta Ura, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Marcin Wujczyk
 • Stan prawny na: 10 marca 2020 r.
 • Format: B5
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1100
 • ISBN: 978-83-8187-427-4