Regulamin

Home / Regulamin

Definicje

-Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez
  tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej rodzica (przedstawiciela ustawowego) na dokonanie
  Zamówienia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy
  szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mfbook.pl, za pośrednictwem
  którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar – produkt (w tym produkt w postaci elektronicznej, e-book) prezentowany w e-Księgarni.
 4. Sprzedawca – Mateusz Frączek Grupa MF. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tadeusza Borowskiego 2/22 p. V, 03-475
  Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr. NIP: 718-195-42-95, e-mail:
  kontakt@mfszkolenia.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży Towarów,
  określające rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mfbook.pl (e-Księgarnia) prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Księgarni, w
  tym określa: 

  1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni
   oraz
  2. zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Księgarni.
 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z e-Księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie
   określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  3. korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku
   osobistego.
 2. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego
  korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub
   nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub
   nowszej;
  2. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  3. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  4. sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
  5. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora
   telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3 Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię należy wejść na stronę internetową www.mfbook.pl, a
  następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Księgarni i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne
  czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” – Klient ma możliwość
  modyfikacji wybranego Towaru, a po jego naciśnięciu do wprowadzenia i zmiany danych osobowych i wysyłkowych
  Klienta.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych
  elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu
  Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie
  jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z
  treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod
  warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie Twojego Zamówienia
  nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży
  Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do
  przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 4 Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek
  VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które
  podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na
  stronie e-Księgarni.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów
  wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania
  Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Księgarnia zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń
  ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego
  tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5 Formy płatności, warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
  1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
  2. płatnością za pomocą karty płatniczej,
  3. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail
   – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
  4. płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach e-Księgarni.
 2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna
  tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna
  jest na stronach e-Księgarni.
 4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W
  przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i
  powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 5. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty
  elektronicznej.
 6. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien
  w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.
 7. Klient, który nie otrzymał e-faktury może zgłosić takie życzenie na kontakt@mfszkolenia.pl w terminie 3 miesięcy
  od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko,
  adres numer identyfikacji do celów podatkowych.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów
  niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od
  umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą
  wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub
  kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o
  skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik
  do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie
  zinterpretuje wolę Klienta.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien
  nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie
  i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru,
  cech lub funkcjonalności Towaru.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Grupa MF., ul. Tadeusza Borowskiego 2/22 p. V, 03-475 Warszawa.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora
  pocztowego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie
   zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo
   książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
  3. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,
 1. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki
  Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia
  Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie
  dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7 Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może
  uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr
  rachunku bankowego przetwarzane są: 

  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji
   usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia
   od umowy (zwrotu Towaru);
  3. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni, jej ofercie, ofercie
   podmiotów należących do Grupy MF m.in.: Most Wanted, HR na Szpilkach, Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy,
   AppKor a także innych, dostępnych promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji
   elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8
   regulaminu).
  4. w celach określonych w ust 3 poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających z Księgarni Internetowej, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:
  1. dostosowania Księgarni Internetowej do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
   a także
  4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 4. Administratorem danych jest Sprzedawca. W zakresie wybranych usług administratorem danych jest podmiot wyraźnie
  wskazany na stronie Księgarni. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
  ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  poprawiania, w trybie reklamacji (par 8 regulaminu).
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej
  korzystającej z Księgarni Internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne
  zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni Internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora
  działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
  nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie
  udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Administrator może powierzyć dane osobowe Klientów do przetwarzania innym podmiotom należącym do grupy
  kapitałowej Grupy MF. w celach określonych w ust 2 i 3 powyżej. Dane osobowe przekazywane są podmiotom,
  wskazanym w niniejszym postanowieniu niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

§ 8 Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Grupa MF ul. Tadeusza Borowskiego 2/22 p. V,
  03-475 Warszawa lub mailowo na adres: kontakt@mfszkolenia.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia
  nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu
  w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego
  na stronie głównej serwisu mfbook.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.